readmeدر تحقیق حاضر ما بر روی استراتژی‌های مسیریابی بهینه و زمانبندی در شبکه‌های بیسیم چند گامه با کدهای بدون نرخ تمرکز کرده‌ایم. کدهای بدون نرخ این اجازه را به هر نود شبکه می‌دهد تا با انتقال هر بسته اطلاعات متقابل را انباشت کند. این باعث می‌شود تا کارایی قابل توجهی را نسبت به روشهای مرسوم مسیریابی کوتاه‌ترین مسیر بدست آوریم. علاوه بر این، این روش برای تکنیک‌های ارتباطی مشارکتی که مبتنی بر انباشت انرژی هستند، خروجی بهتری دارد. به هر حال این روش در خصوص اینکه کدام نود در انتقال شرکت کند و کدامیک در رمزگشایی مورد استفاده قرار گیرد، تصمیم گیری‌های ترکیبی و پیچیده‌ای را در شبکه خلق کرده است. ما سه مشکل مورد توجه در این تنظیمات را فرموله سازی کرده‌ایم: 1- مسیریابی با حداقل تاخیر، 2- مسیریابی با حداقل انرژی و با درنظر گرفتن محدودیت تاخیر و 3- انتشار با حداقل تاخیر.

 
ارائه شده توسط مونا کوچک زاده، خرداد 1392 ||pdfpptx win

Visitor Counter

Today :1
Yesterday :0
This week1
This month:62
All :18774