12210211627شبكههاي Ad Hoc بيسيم وظيفه‌ی سخت برقرار كردن ارتباطات بيشتر از يك گام را در محيطهايي بدون زيرساخت ثابت، داراي نودهاي متحرك و نيز داراي توپولوژي شبكه بسيار پويا برعهده دارند. شرايط پيادهسازي متفاوت با ساير شبكه‌ها محدوديت‌هاي جديدي پيشروي اين نوع شبكه‌ها قرار ميدهد؛ از جمله انرژي، و نيز فرصت‌هاي جديدي مهيا میكند، مانند اطلاع از موقعيت فيزيكي نود در شرايطي خاص.

 

 

ارائه شده توسط علیرضا تجلی، سه‌شنبه 1 اسفند 1391 ||pdf

Visitor Counter

Today :0
Yesterday :5
This week39
This month:187
All :21341